BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Federasyonun Adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı

Madde 1 – 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42. maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre merkezi İstanbul, Fatih, Cağaloğlu, Binbirdirek Meydanı Sokak No:7 Kat: 2 olmak üzere Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) adı altında bir federasyon kurulmuştur.

Tanımlar

Madde 2 – Bu Tüzükte:

 1. Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 2. Federasyon: Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonunu (YAYFED),
 3. Meslek Birliği : Fikir ve sanat eseri sahipleri, bağlantılı hak sahipleri ile yayımcıların ortak çıkarlarını, korumak, kanunla tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere kanun ve tüzük hükümlerine göre kurulmuş meslek birliklerini,
 4. Katılan Birlik: Basım Yayım Meslek Birliği (BASYAYBİR) ve Yayıncılar Meslek Birliği (YAYBİR) ile yayımcılık alanında kurularak YAYFED’e üye olacak diğer meslek birliklerini,
 5. Kurucu Birlikler: BASYAYBİR ve YAYBİR’i,
 6. Kanun: 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,
 7. Tüzük: Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğü,
 8. Federasyon Tüzüğü: YAYFED Tüzüğünü,
 9. Eser Sahibi: Eseri meydana getiren gerçek kişiyi,
 10. Mali Hak Sahibi: Eser sahibinden yasalar çerçevesinde mali hakları ve/veya bu haklar üzerinde kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.

Federasyonun Amacı

Madde 3 – Federasyonun Amaçları:

 1. Yasalara uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden mali hakları ve/veya bu haklar üzerindeki kullanma yetkilerini devralarak ilim ve edebiyat eserlerini çoğaltan, yayan, işleyen veya umuma ileten yayımcı meslek birliklerinin ortak çıkarlarını korumak ve geliştirmek,
 2. Meslek birliklerine yasa ile tanınmış hakların; katılan meslek birliklerinin verecekleri yetkiler çerçevesinde, idaresini ve takibini yapmak, hak ihlallerini önlemek, hakların kullanımından kaynaklanan ücretleri ve tazminat bedellerini tahsil etmek ve katılan meslek birliklerine dağıtmak,
 3. İlim ve edebiyat eserleri yayımcılığında telif haklarının geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve kurumsallaşmasını sağlamak,
 4. Toplumda telif kültür ve bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Federasyonun Kurulması

Madde 4 – Başvuru, genel kurulları kararıyla Katılan Birliklerin yönetim kurulu başkanları tarafından yapılır.

Tüzüğün 8. maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Federasyon, anılan madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.

Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Federasyon Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı takdirde Federasyon, tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde Bakanlıkça Federasyonun feshi için genel hükümlere göre dava açılır.

Tüzel Kişilik

Madde 5 –Kanunun 42. maddesi uyarınca Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca onaylanan Tüzük ve Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Federasyon Tüzüğü’nün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle Federasyon tüzel kişilik kazanır.

Geçici Yönetim Kurulu

Madde 6 – Geçici Yönetim Kurulu, Federasyon organlarının oluşmasına kadar Federasyonun işlerini yürütür ve Federasyonu temsil eder.

Geçici Yönetim Kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.

İlk Genel Kurul Toplantısı

Madde 7 – Federasyon, başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, Federasyonun feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.

İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için genel kurula katılacak temsilci sayısının; Federasyon yönetim, denetleme ve haysiyet kurulları asıl üye sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

Üyelerin Temsili ve Hakların Takibi

Madde 8 – Federasyon; amaçları ve faaliyetleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle ilişkilerinde kendisine üye olan Katılan Birlikleri temsile yetkilidir.

Katılan Birliklerin, yasa ile tanınmış hakların takibini Federasyona devretmeleri halinde, bu haklar Federasyon Yönetim Kurulunun kararı ile federasyon tarafından takip edilir.

Federasyonun Faaliyetleri

Madde 9 – Federasyon, amacına ulaşmak için mevzuat çerçevesinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. Katılan Birliklerin yetki vermesi durumunda; bu meslek birliklerinin temsil ettikleri hakların idaresini, hak ihlallerinin önlenmesini ve takibini, hakların kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini yapmak ve katılan birliklere dağıtımını sağlamak,
 2. Kanunda öngörülen sertifika, bandrol, işlemlerine ilişkin kayıt, tahsis, tahsil ve tevdi iş ve hizmetlerini yürütmek; bu işlem ve hizmetlerden elde edilecek Katılan Birlik paylarını dağıtmak,
 3. Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle idari ve mesleki ilişkiler kurmak, aynı alanda faaliyet gösteren, federasyon, konfederasyon gibi ulusal ve uluslararası üst meslek kuruluşlarına üye olmak,
 4. Telif hakları ile ilgili mesleki yayın ve eğitim çalışmaları yapmak, bu doğrultuda kurslar açmak, tesisler kurmak ve fon oluşturmak.
 5. Kanunun 44. maddesinde belirtilen gelirlerden katılan birliklere verilecek payların dağıtımını sağlamak,

Federasyonun Kurucuları

Madde 10 – Federasyon BASYAYBİR ve YAYBİR tarafından kurulmuştur. Kurucu Birlik Yönetim Kurulu Başkanlarının beyan ve imzalarını içeren kuruluş başvurusu, kurucu birliklerin federasyon kuruluşuna ilişkin genel kurul ve yönetim kurulu kararları ile Geçici Yönetim Kurulu üyelerinin kimlik ve ikametgah beyanları bu tüzüğün ekidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyon Üyeliği

Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri

Madde 11 – Kanun ve Federasyon Tüzüğünde öngörülen nitelikleri taşıyan, yayımcılık alanında kurulmuş her meslek birliği Federasyona üye olabilir. Hiçbir meslek birliği Federasyona üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz.

Katılan Birlikler, Federasyon genel kurulunca belirlenen Federasyona katılma payını ödemekle yükümlüdür.

Katılan Birlik mevcut üyelerini derhal; yeni üyelerini ise, bunların üyelik tarihlerinden itibaren en geç bir ay içinde Federasyona bildirir. Bu bildirimin yapılmaması halinde Federasyon, kendisine bildirimi yapılan üye sayılarını dikkate alarak kurullarını oluşturur ve diğer işlemleri gerçekleştirir.

Üyelik Başvurusu ve Kabul

Madde 12 – Üye olmak isteyen ve yayımcılık alanında kurulmuş Birlik, yetkili organlarında aldığı karar ile Federasyona yazılı olarak başvurur. Kanunda ve Federasyon Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilir. Başvurular, Federasyon yönetim kurulunca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili Birliğe yazı ile duyurulur. Birlik ile federasyon arasında üyelikle ilgili çıkan uyuşmazlıklar Bakanlıkça çözümlenir.

Üyeliğin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi

Madde 13 – Üyelik, tüzelkişiliğin sona ermesi, üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Çıkarılma işlemi, Genel Kurul kararıyla ve temsilci tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile gerçekleşir. Bu durumda, üyelik kaydı Federasyon yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.

Üyeliği sona eren Birliğin yükümlülükleri, üyeliğin bitiminden itibaren bir yıl süre ile devam eder.

Üyelikten Çekilme

Madde 14 – Üye olan birlikler, kendi genel kurul kararları ile çekilme isteğinde bulunabilir. Üyelik bu başvuruyla sona erer. Ancak karşılıklı yükümlülükler bir yıl süre ile devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Federasyonun Organları ve Görevleri

Federasyon Organları

Madde 15 – Federasyonun zorunlu organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel kurul,
 2. Yönetim kurulu,
 3. Denetleme kurulu,
 4. Teknik–bilim kurulu,
 5. Haysiyet kurulu,

Genel Kurul

Madde 16 – Genel kurulda her birlik, üye sayısına göre temsil edilir. Her birlik beş üye için bir üyesini federasyonun genel kuruluna temsilci olarak seçer.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 17 – Genel kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim kurulu, denetleme kurulu, teknik–bilim kurulu ve haysiyet kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçmek,
 2. Bütçe tasarısını görüşerek karara bağlamak,
 3. Kurullarca gönderilen raporları incelemek ve karara bağlamak,
 4. Yönetim kurulunun hesaplarını incelemek, yönetim ve denetleme kurullarını ibra etmek,
 5. Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için yönetim kuruluna yetki vermek,
 6. Federasyon tüzüğündeki değişiklik önerileri ile yönerge önerilerini incelemek ve karara bağlamak,
 7. Federasyonun aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılmaları veya bunlarla işbirliği yapmaları konularında karar vermek,
 8. Yönetim kurulunun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,
 9. Mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapmak,

Genel Kurulun Toplanması ve Karar Sayısı

Madde 18 – Genel kurul olağan olarak iki yılda bir Mayıs ayının ilk haftası, çoğunluk sağlanamazsa en geç son haftası içinde İstanbul’da toplanır.

Genel kurul, Katılan Birlik temsilcilerinin tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için temsilcilerin yönetim, denetleme ve haysiyet kurulları asıl üye sayılarının toplamının iki katından az olmaması gerekir.

Temsilciler toplantıya, katılan birlik genel kurul tutanaklarına bağlı olarak Federasyon yönetim kurulunca düzenlenen, genel kurul listesindeki adlarının karşısını imzalayarak girerler. Toplantı, yeter sayısının sağlandığı bir tutanakla belirlendikten sonra, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.

Kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır.

Bakanlık temsilcisinin gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek için bir başkan, gerekirse yeteri kadar başkan yardımcısı ve en az iki yazman seçilir. Toplantı, genel kurul başkanı veya başkanın görevlendirdiği yardımcısı tarafından yönetilir. Toplantı tutanakları yazmanlarca düzenlenir, toplantıyı yöneten başkan veya başkan yardımcısı ve yazmanlarca imzalanır ve yönetim kuruluna verilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan temsilcilerin en az onda birinin önerisi ve genel kurul kararıyla gündeme madde eklenebilir.

Genel kurulun toplanma çağrısı yönetim kurulunca yapılır.

Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli görmesi veya genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak toplanır.

Denetleme kurulu veya genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteğine rağmen, yönetim kurulu istek yazısının kendisine ulaştığı günden itibaren otuz gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerin başvurusu üzerine Bakanlık, son genel kurula katılan birlik temsilcileri arasından, yönetim kurulu üye sayısı kadar temsilciyi, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir

Yönetim Kurulu

(20 Mayıs 2017 Genel Kurul Kararı ile değişmiş md.)

Madde 19 – Yönetim kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen dokuz üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir.

Yönetim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Kurul, başkanın veya başkanın yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır.

Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

(20 Mayıs 2017 Genel Kurul Kararı ile değişmiş md.)

Madde 20 – Yönetim kurulu, en az beş üye ile toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 21 – Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Telif haklarının korunmasına yönelik çalışmaları yapmak, katılan birliklerin ortak çıkarlarını korumak, katılan birliklerin Federasyona yetki vermesi halinde; hak ihlallerini önlemek, hakların idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak,
 2. Kanunda öngörülen sertifika, bandrol işlemlerine ilişkin kayıt, tahsis, tahsil ve tevdi iş ve hizmetlerini yürütmek,
 3. Genel Sekreter ile diğer personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma ve benzeri hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 4. Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,
 5. Federasyon tüzüğündeki değişiklik önerileri ile federasyonun çalışma ve işleyişi için gerekli yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,
 6. Federasyon faaliyet alanına giren iş, işlem ve hizmetlerden elde edilen gelirleri, tahsil olunacak telif, tazminat ve harç bedellerini, genel kurul tarafından kabul edilen yönergeler doğrultusunda katılan birliklere dağıtmak, Federasyon payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak,
 7. Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile diğer konulara ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,
 8. Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğinin kurula verilmesini izleyen üç gün içinde Bakanlığa göndermek,
 9. Katılan birliklerin yetkilendirdikleri konularda Bakanlıkla işbirliği yapmak, Federasyon tarafından gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek,
 10. Yasa ve faaliyetleri gereği diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte oluşturulacak kurullarda görev alacak Federasyon temsilcilerini tespit etmek,
 11. Birliklerin ortaklaşa çalışma yapmaları gereken hususları saptamak,
 12. Birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıkları ve görüş ayrılıklarını gidermeye çalışmak,
 13. Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda araştırmalar yapmak, sorunların çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmalarda bulunmak ve bu konularda Bakanlıkla işbirliği yapmak,
 14. Mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak,

Federasyonun Temsili

Madde 22 – Federasyon yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir.

Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir.

Federasyonun kamu kurum ve kuruluşları ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.

Denetleme Kurulu

Madde 23 – Denetleme kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen dört üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

Denetleme Kurulunun Görevleri

Madde 24 – Denetleme kurulu, yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini Federasyon tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre, altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler, sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla yönetim kuruluna, iki yıllık raporlarla da genel kurula sunar. Denetleme kurulu, raporların bir örneğini de Bakanlığa gönderir.

Teknik– Bilim Kurulu

Madde 25 – Teknik–bilim kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen dört üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir.

Teknik–bilim kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

Teknik Bilim Kurulunun Görevleri

Madde 26 – Teknik–bilim kurulu, federasyonun uzmanlık alanına giren konularda araştırma, inceleme yapmak, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak, yönetim kurulunca incelenmesi istenen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini yönetim kuruluna, bir örneğini de denetleme kuruluna vermek ve Federasyon tüzüğünde belirlenen diğer işleri yapmakla görevlidir. Kurulun başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler, bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağırılabilirler.

Haysiyet Kurulu

Madde 27 – Haysiyet kurulu, genel kurulca asıl üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen dört üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

Haysiyet Kurulunun Görevleri

Madde 28 – Haysiyet kurulu, disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet kurulunca hazırlanır, yönetim kurulunca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.

Haysiyet kurulu, Katılan Birliklerin haysiyet kurulları kararlarına karşı birlik üyelerince yapılacak itirazları karara bağlar. Bu kararlara karşı yargı yolu açıktır.

Şubeler ve Merkez Müdürlüğü

Madde 29 – Federasyon, ihtiyaç doğrultusunda yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Federasyon merkezi arasındaki bağlantıyı sağlar.

Şubelerde çalıştırılacak personel Federasyon personeli statüsündedir.

Federasyon, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararıyla kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Federasyon Organlarına Seçilenlerin Bildirilmesi

Madde 30 – Federasyon organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgahları, seçimleri izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanınca Bakanlığa ve valiliğe yazıyla bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Hesap Dönemi

Madde 31 – Federasyonun ilk hesap dönemi, Federasyonun kurulduğu günden başlar ve yıl sonunda sona erer.

Federasyonun hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak üzere bir takvim yılıdır.

Federasyonun Gelirleri

Madde 32 – Federasyonun gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek Federasyon payları,
 2. Federasyon tarafından tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek federasyon payları,
 3. Yayın gelirleri,
 4. Birliklerin hesap dönemi gelirlerinin yüzde onunu geçmemek üzere federasyon genel kurulunca belirlenecek federasyon giderlerine katılma payı,
 5. Kanunda öngörülen sertifika, bandrol işlemlerine ilişkin iş ve hizmetlerden elde edilecek gelirler,
 6. Bağışlar,
 7. Faiz, hazine bonosu, devlet tahvil gelirleri,
 8. Diğer gelirler.

Defter ve Kayıtlar

Madde 33 – Federasyon aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır.

 1. Federasyon temsilcileri defteri,
 2. Yönetim kurulu kararı defteri,
 3. Gelen ve giden evrak defteri,
 4. Gelir ve gider defteri
 5. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
 6. Demirbaş defteri.

Federasyonun çalışma ve hizmetlerinin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına yönetim kurulunca karar verilebilir.

Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.

Kurul Üyelerine ve Görevlilerine Yapılacak Ödemeler

Madde 34 – Yönetim, denetleme, teknik–bilim ve haysiyet kurullarına katılan üyelere, her toplantı günü için toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen üyelere ayrıca yolluk ve gündelik verilir.

Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararıyla belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sona Erme

Genel Kurul Kararıyla Fesih

Madde 35 – Federasyon genel kurulu, temsilci tam sayısının üçte ikisinin oyu ile Federasyonun feshine karar verebilir. Fesih kararı, genel kurul divan başkanı tarafından beş gün içinde Bakanlığa bildirilir.

Mahkeme Kararıyla Fesih

Madde 36 – Federasyon tarafından;

 1. Bakanlığın Tüzüğün 8. maddesi gereğince yapılan yazılı istemine rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki Kanuna aykırılık ve noksanlıklar otuz gün içinde giderilmezse,
 2. Tüzüğün 9. maddesi gereğince faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren altı ay içinde ilk genel kurul toplantısı yapılmaz ve organları oluşturulmazsa,

Bakanlıkça, Federasyonun feshi için Federasyon merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde genel hükümlere göre dava açılır.

Kendiliğinden Dağılmış Sayılma

Madde 37 – Federasyon, acze düşmesi veya Tüzüğün 25. maddesinde öngörülen yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısını yapmaması halinde kendiliğinden dağılmış sayılır. Durum, valilikçe Bakanlığa bildirilir.

Tasfiye

Madde 38 – Tüzelkişiliği sona eren Federasyonun mal varlığı derneklerin tasfiyesindeki usullere göre tasfiye olunur.

Tasfiye halinde kalan mallar, Katılan Birliklere temsilci sayıları oranında verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Denetim

Madde 39 — Federasyon, idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir.

Federasyonun yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.

Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur

İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Yapılan denetimin sonucu Bakanlık tarafından Federasyona yazı ile bildirilir.

Federasyonun genel kurul toplantılarında Bakanlık bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.

Diğer Mevzuatın Uygulanması

Madde 40 – Tüzükte, federasyonun çalışmalarıyla ilgili hususlarda hüküm bulunmayan hallerde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Dernekler Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Bakanlık Gözlemcisi

Madde 41 – Federasyonun genel kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.

Yönergeler

Madde 42 – Federasyon, Tüzükte öngörülen yönergeleri zorunlu organların oluşmasından sonraki altı ay içinde yürürlüğe koyar.

Yürürlük

Madde 43 – Bu Tüzük, Bakanlığa ibraz edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 44 – Bu Tüzük hükümlerini Genel Kurul adına Federasyonun Yönetim Kurulu yürütür.