SIK SORULAN SORULAR

a) Kanunun 31 inci ve 32 nci maddelerinde bahsi geçen ve resmen yayınlanan veya ilan olunan kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge, kazai kararlar ile söz ve nutuklardan ibaret yayınlar,

b) Eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim amacıyla kullanılacak yayınlardan, ön ve arka kapaklar ile belirli sayfalarda on dört puntodan küçük olmamak üzere, “Tanıtım nüshasıdır, para ile satılamaz.” ibaresi taşıyan tanıtım nüshaları,

c) Yurt dışında dağıtımı yapılmak üzere ve ülke içinde ticari dolaşıma sunulmamak kaydıyla sadece çoğaltımı ülke içinde yaptırılan yayınlar veya eser nüshaları,

ç) Tanıtım veya bilgilendirme amaçlı katalog, broşür, kullanım kılavuzu ve tarifeler,

d) Bandrollenmiş sinema ve müzik eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınların ekinde verilen içerik tamamlayıcı niteliği bulunan materyaller,

e) Kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen, okul öncesine, ilköğretime ve ortaöğretime yönelik süreli olmayan yayınlar,

f) Gümrük ve posta işlemleri sırasında ticari dolaşıma girme amacı taşımadığına dair ilgili birimlere taahhüt verilmesi kaydıyla incelenmek üzere yurtdışından gönderilen örnek yayınlar veya eser nüshaları,

g) “Parayla satılamaz.” ibaresi taşımak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veya Merkezi Açıköğretim Sistemi kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından öğrencilere ücretsiz dağıtılan ders kitapları,

ğ) Kanunun süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırma zorunluluğuna ilişkin hükmünün yürürlüğe girdiği 7/6/1995 tarihinden önce basılmış olup ikinci el olarak satılan yayınlar.

Yukarıdaki belirtilen hükümler çerçevesinde bandrolsüz piyasaya sürülen yayınların birinci sayfasında veya arka kapağında on dört puntodan küçük olmamak kaydıyla, “Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir” ibaresinin bulundurulması zorunludur. Belirtilen hükümlerden (c), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde tanımlanan hallerde bu ibarenin kullanılması zorunlu değildir.
Tüm yayın bandrolü talepleri için YAYFED’ e müracaat etmeden önce www.telifhaklari.gov.tr sitesinden talep yapılması gerekmektedir. Belirtilen internet sitesine girdikten sonra aşağıdaki aşamalar sırasıyla takip edilir;

a) “Online İşlemler” ve ardından “Bandrol Başvuruları” seçilir.

b) Açılan sayfada “Bandrol Başvuru Ekranı” seçildikten sonra “Online Başvuru Ekranı”na tıklanır.

c) Talep sahibinin internet sitesine üyeliği yoksa “İnternet uygulamalarına üye değilim. Üye olmak istiyorum” seçilir. Talep sahibi niteliğine göre uygun olan türü seçip, devam butonuna tıklar. Açılan sayfadaki bilgiler eksiksiz olarak doldurulup devam et butonuna basıldıktan sonra üyelik işlemi tamamlanmış olur. Bir sonraki aşamada “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ekrana gelecektir. Ayrıca talep sahibinin üyelik yaparken tanımladığı e-posta adresine de bu bilgiler gönderilir.

ç) Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra “Sisteme giriş yapmak için tıklayın” ibaresi seçilir. Bu işlemi üyeliği olan talep sahipleri ise doğrudan gerçekleştirir.

d) “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” yazılıp, “Giriş Yap” butonuna basılıp sisteme giriş yapılır.

e) Açılan ekranda “Süreli Olmayan Yayınlar Bandrol İşlemleri İçin Tıklayınız” seçilir.

f) Bandrol talebi yapmak için “Yeni bandrol talebi yapmak ve daha önce yapmış bandrol taleplerini yönetmek istiyorum” ibaresi seçilir.

g) Açılan sayfada “Yeni bandrol talebi yapmak istiyorum” seçilir. Bandrol talebi yapılacak eser daha önce tanımlanmışsa “Eser/Sözleşme” yazan kısımdan eserin adı seçilir. Yeni bandrol talebi ekranında yer alan bilgiler eksiksiz olarak doldurulup sırasıyla kaydet ve devam butonlarına basıldıktan sonra bandrol talebi tamamlanmış olur.

ğ) Eğer talep yapılacak eser daha önce tanımlanmamışsa “Yeni Eser” butonuna tıklanır. Eser Sözleşme Bilgisi ekranında yer alan tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulup sırasıyla kaydet ve devam butonlarına basıldıktan sonra eser tanımlama işlemi tamamlanmış olur. Eser tanımlandıktan sonra açılan yeni bandrol talebi ekranında yer alan bilgiler eksiksiz olarak doldurulup sırasıyla kaydet ve devam butonlarına basıldıktan sonra bandrol talebi tamamlanmış olur.
Bu bölümde seçilecek olan “Eser Sözleşme Türü” YAYFED’ e getirilecek olan belgelerle uyumlu olmalıdır. Aksi takdirde işlem yapılamaz.

a) Koruma Dışı Eser: Eser koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. Eser sahibinin ölümünün üzerinden 70 yıl geçtiyse eserin koruma süresi sona erer ve bu kapsamdaki eserler için “Koruma Dışı Eser” seçilir.

b) Sözleşmeye Tabi Eser: Eser sahibi kanunda yer alan mali haklarını (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim hakkı) sözleşmeyle yayınevine devrettiğinde “Sözleşmeye Tabi Eser” seçilir.

c) Özel Anlaşmalı Eser: Talep sahibi bandrol talebi yaparken; işyerinde çalışan memur, hizmetli, işçi ve kurum yetkilisinin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler için “Özel Anlaşmalı Eser” seçilir.

d) Eser Benim: Gerçek kişiler kendi eserleri için bandrol talebi yaparken “Eser Benim” seçilir.

a) Eser koruma dışı statüsünde değil ise, eser sahibi/varisi veya eserin mali haklarına sahip olan ajans ile yapılan sözleşme yanında çevirmen ile yapılan sözleşmenin de getirilmesi gerekmektedir.

b) Eser koruma dışına çıktığı tarihten itibaren eserin telif hakları çevirmene aittir. Bu nedenle bu eserler için çevirmen ile yapılan sözleşmenin getirilmesi gerekmektedir.
Süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılmaksızın matbaa veya dolum tesisinden sevk edilmesi kanunen yasaktır aksi takdirde cezai işleme tabidir.
- Bir esere ilişkin bandrol satışının gerçekleşmesinden sonra Bandrol Talep Formu - Taahhütnamesinde yer alan bilgilerin değiştirilmesi talebi ancak talep edilen eserin birinci baskı olması durumunda mümkün olabilmektedir. Aksi takdirde değişiklik talebi karşılanamaz.

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

a) Mevcut telif sözleşmesi eserin yeni adıyla yenilenir veya yazardan isim değişikliğinin onayladığına dair bir yazı alınır.

b) Mali hak kullanıcısı konuyla ilgili talebini bildiren bir dilekçeye, esere ilişkin Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı, matbaa yazısı, matbaa sertifikası ve yeni sözleşme / onay yazısı ekleyerek YAYFED’ e müracaat eder.

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

Mali hak kullanıcısı konuyla ilgili talebini bildiren bir dilekçe, esere ilişkin Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı, matbaa yazısı ve matbaa sertifikasıyla YAYFED’ e müracaat eder.
- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

a) Mali hak kullanıcısı ilgili eserin bandrollerinin imhası ile ilgili taleplerini bildiren bir dilekçe ve esere ilişkin Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı ile YAYFED’ e müracaat eder.

b) Firma yetkilisinin de katılacağı imha komisyonu imha işlemini gerçekleştirir ve bu işleme ilişkin tutanak düzenlenir.

c) Mali hak kullanıcısı imha edilen bandrol adedi kadar yeni bandrol talebinde bulunabilir.

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

a) Mali hak kullanıcısı imha edilecek bandrollerin rumuz ve seri numaralarının yer aldığı bir dilekçeye esere ilişkin Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslını ekleyerek YAYFED’ e müracaat eder.

b) Firma yetkilisinin de katılacağı imha komisyonu imha işlemini gerçekleştirir ve bu işleme ilişkin tutanak düzenlenir.

c) Mali hak kullanıcısı imha edilen bandrol adedi kadar yeni bandrol talebinde bulunabilir.

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

Mali hak kullanıcısı baskı sayısı değişikliği ile ilgili talebini bildiren bir dilekçe, esere ilişkin telif sözleşmesi, esere ilişkin Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı, matbaa yazısı ve matbaa sertifikasıyla YAYFED’ e müracaat eder.
- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

Aşağıda sıralanan evraklar ile YAYFED’ e müracaat edilir.

a) Mali hak kullanıcısı, yetkili değişikliği ile ilgili talebini bildiren bir dilekçe,

b) Yeni yetkilinin kimlik fotokopisi,

c) Noter onaylı yönetim kurulu kararı, imza sirküleri veya ticaret sicil gazetesinden biri ile müracaat eder.

www.telifhaklari.gov.tr sitesinde yer alan "Diğer Üyelik İşlemleri" başlığı altındaki "Kullanıcı Bilgilerimi Unuttum" ibaresine tıklanır ve üyelik oluşturulurken tanımlanan mail adresi yazılır. "Üye Bilgilerimi Gönder" butonuna basıldığında, "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" tanımlı mail adresine gönderilir.
- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

Mali hak kullanıcısı konuyla ilgili talebini bildiren bir dilekçe, matbaa yazısı, matbaa sertifikası, Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı, esere ilişkin telif sözleşmesi ile YAYFED’ e müracaat eder.
- Bir esere ilişkin bandrol satış işleminin gerçekleşmesinden sonra Bandrol Talep Formu – Taahhütnamesinde yer alan bilgilerin değiştirilmesi talebi ancak talep edilen eserin birinci baskı olması durumunda mümkün olabilmektedir. Aksi taktirde değişiklik talebi karşılanamaz.

- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

Mali hak kullanıcısı konuyla ilgili talebini bildiren bir dilekçe, Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı, ISBN başvuru belgesi ile YAYFED’ e müracaat eder.
Mali hak kullanıcısı konuyla ilgili talebini bildiren bir dilekçe, imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi ile YAYFED’ e müracaat eder.
Mali hak kullanıcısı konuyla ilgili talebini bildiren bir dilekçe ve imza sirküleri (gerçek kişi başvurularında kimlik fotokopisi) ile YAYFED’ e müracaat eder.
Eser sahibi talebini bildiren bir dilekçe ve kimlik fotokopisi ile YAYFED’e müracaat eder.
Süreli olan bu tür yayınlara bandrol alma zorunluluğu yoktur.
Normal bandrol alınmalıdır. Bandrol almak için getirilmesi gereken evraklar arasında yer alan matbaa yazısı yerine "Gümrük Giriş Belgesi" ibraz edilmelidir.
- Değişiklik talebinde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

- Bir esere ilişkin bandrol satışının gerçekleşmesinden sonra Bandrol Talep Formu - Taahhütnamesinde yer alan bilgilerin değiştirilmesi talebi ancak değişiklik yapılması istenen eserin birinci baskısının olması durumunda yada değişiklik olacak eserin, telif hakları sistemindeki bandrol başvurusu yeni kayıt açılarak yapılmış ise (baskı sayısı sınırı olmaksızın) değişiklik işlemi gerçekleştirilecektir.

Aşağıda sıralanan evraklar ile YAYFED’ e müracaat edilir.

a) Mali hak kullanıcısı konuyla ilgili talebini bildiren bir dilekçe

b) Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı

c) Matbaa yazısı

d) Matbaa sertifikası

e) Esere ilişkin telif sözleşmesi ile müracaat eder.

- Kayıp bildiriminde bulunan kişiye ait imza sirküleri veya firma tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir. Gerçek kişi başvurularında ise kimlik fotokopisi veya gerçek kişi tarafından kişiye yetki verildiğine dair noter onaylı vekaletname getirilmesi gerekmektedir.

- Mali hak kullanıcısı, bandrollerin kaybedildiğini bildiren bir dilekçe, esere ait Bandrol Talep Formu – Taahhütname aslı ve herhangi bir ulusal gazeteye verdiği bandrollerin kaybedildiğine ilişkin ilan yazısı ile müracaat eder.

*Mali Hak Kullanıcısının, gazete’ ye vereceği ilanın içeriği şu şekilde olabilir.

………………….tarafından ………….. tarihinde ……………… seri aralığındaki…………….isimli esere alınan ………………. adet bandrol …………………….. dan/den dolayı kaybolmuştur, hükümsüzdür.

*Bandroller matbaa tarafından kaybolmuş ise bu belgeler dışında bandrolleri kaybeden matbaadan da dilekçe alınması gerekmektedir. Dilekçenin içeriği şu şekilde olabilir;

………………….tarafından ………….. tarihinde tarafıma teslim edilen ……………………………..seri aralığındaki……………….isimli esere ait ………………. adet bandrol matbaamızda kaybolmuştur.

08:30 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasıdır.

Saat 12:00’dan sonra teslim alınan dosyalar 13:30'dan sonra işleme alınır.

Saat 16:00’dan sonra teslim alınan dosyalar ertesi iş günü işleme alınır.

Hayır. Bandrol uygulaması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na istinaden Bakanlığımızca yürütülen idari bir uygulamadır. Bakanlığımızca bastırılan bandrollerde yer alan tarih ibaresi, eserin değil bandrolün üretildiği yıla dair bilgi vermektedir. Bu sebeple Bakanlığımız tarafından bastırılan ve yayınevi tarafından geçmiş yıllarda alınan bir bandrolün yeni bir eser üzerinde bulunması eserin eski basım ya da korsan olduğu anlamına gelmemektedir.